Knjižnica Miklova hiša Ribnica

Škrabčev trg 21, Ribnica
T: +386 (0)1 83 50 382
M: +386 (0)41 390 057
E: illsikrib@rib.sik.si

Poslovno poročilo za leto 2016

Poslovno poročilo pripravil:

Marko Zupanc, direktor

 

Računovodsko poročilo pripravil:

Dušan Marolt, računovodja

 

 

I. splošni del

1. Predstavitev Knjižnice Miklova hiša

Knjižnica Miklova hiša je javni zavod, ki sta ga ustanovili Občina Ribnica (81% delež) in Občina Sodražica (19% delež) z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša (Uradni list RS št. 76/2002). 2.6.2011 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša(Uradni list RS št. 47/2011), s katerim se je iz javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša izločila organizacijska enota Galerija Miklova hiša in enota Muzej Miklova hiša. S tem odlokom se je Knjižnica Miklova hiša konstituirala v samostojno enoto.

 

Naziv: Knjižnica Miklova hiša

Sedež: Škrabčev trg 21, Ribnica

Matična št.: 5577632

Davčna št.: 76126838

Tel: 01 835 0370

Fax: 01 835 03 80

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletni naslov:  http://www.miklovahisa.si/

Knjižnica deluje v prvem nadstropju Miklove hiše v centru Ribnice. V pritličju Miklove hiše je prostor galerije, za katero je odgovoren Rokodelski center Ribnica. Knjižnica Miklova hiša je vpisana v Razvid knjižnic Slovenije pri Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani pod številko 397. Je osrednja občinska splošna knjižnica v Občini Ribnica s krajevnima knjižnicama v Sodražici in Loškem Potoku. Knjižnica deluje kot informacijsko, izobraževalno, kulturno in socialno središče. Osnovni namen, zaradi katerega je bila knjižnica ustanovljena, izhaja iz 2. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, štev. 87/01). Njene osnovne naloge so:

 •        zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
 •         zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 •        izdelovanje knjižničnega kataloga, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
 •       posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov  ter storitev,
 •       sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
 •       pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
 •        varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
 •      opravljanje drugega bibliotekarskega, dokumentacijskega in informacijskega dela.

Knjižnica v okviru javne službe iz 2. člena Zakona o knjižničarstvu izvaja še naslednje naloge:

 •        sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
 •        zbira, obdeluje in varuje domoznansko gradivo,
 •        zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na klasičnih in elektronskih medijih,
 •        organizira in izvaja posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
 •        organizira in izvaja posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
 •        organizira in izvaja kulturne in izobraževalne prireditve, ki so povezane z njeno dejavnostjo,
 •        vzdržuje stike s sorodnimi zavodi,
 •        izmenjuje knjižnične prireditve in razstave,
 •       pripravlja različne informacije v knjižni in neknjižni obliki.

Osrednja Knjižnica Miklova hiša v občini Ribnica in krajevna Knjižnica Sodražica sta soustanoviteljici, Knjižnica Loški Potok pa je v pogodbenem razmerju.

2. Zakonske in druge pravne ter pogodbene podlage, ki pojasnjujejo delovno področje

Izhodišča za delo in načrtovanje programa splošne knjižnice temeljijo na:

 •      Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS, štev.  87/01 in 96/02),
 •      Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, štev. 96/02),
 •      Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša (Uradni list RS št. 76/02),
 •      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša (Uradni list RS št.  47/2011),
 •    Standardih za splošne knjižnice za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015,
 •      Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, štev. 73/03),
 •      Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, štev.  29/03).

Knjižnica Miklova hiša uresničuje javni interes tudi na osnovi Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o zavodih, Zakona o javnih financah, Zakona o računovodstvu, Kolektivni pogodbi za delavce v kulturi, Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in na osnovi vseh drugih splošnih zakonskih, podzakonskih aktih in uredbah, ki veljajo tudi za kulturo, na osnovi kadrovskega letnega načrta in drugih internih pravnih aktov.

 

3. Organiziranost javnega zavoda

 

3.1 Osrednja Knjižnica s krajevnima knjižnicama

Knjižnica Miklova hiša deluje na območju Občine Ribnica, Občine Sodražica in Občine Loški Potok. Knjižnica obsega osrednjo knjižnico in dve krajevni knjižnici, in sicer:

a. Krajevna knjižnica Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica

b. Krajevna knjižnica Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok

Knjižnica Miklova hiša spada v sistem osrednjih splošnih knjižnic in se umešča pod osrednjo območno Knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu.

 

3.2 Odpiralni čas Knjižnice Miklova hiša

Knjižnica Miklova hiša

ponedeljek, torek, četrtek, petek: 9.00 - 19.00
sreda: 8.00 - 16.00
sobota: 8.00 - 13.00

Knjižnica je odprta 53 ur na teden.

poletni čas (1. 7. – 31. 8.)

ponedeljek, četrtek: 11.00 - 19.00
torek, sreda, petek: 8.00 - 16.00
sobota zaprto

Knjižnica je odprta 40 ur na teden.

 

Knjižnica Sodražica

ponedeljek in petek: 12.00 - 19.00
sreda: 17.00 - 19.00

Knjižnica je odprta 16 ur na teden.

poletni čas (1. 7. – 31. 8.)

ponedeljek in petek: 15.00 - 19.00
sreda: 17.00 - 19.00

Knjižnica je odprta 10 ur na teden.

 

 

Knjižnica Loški potok

sreda : 11.30 - 16.30

Knjižnica je odprta 5 ur na teden.

 

3.3 Delovanje organov javnega zavoda

V letu 2011 je Svet Miklova hiša prenehal z delovanjem in se skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša konstituiral Svet knjižnice, in sicer v petčlanski sestavi. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (dva iz občine Ribnica, eden iz Sodražice), predstavnik uporabnikov in predstavnik delavcev. V letu 2016 se je sestal štirikrat, dvakrat zaradi letnih vsebin knjižnice, dvakrat pa še zaradi imenovanje direktorja (novi mandat).  

 

II. posebni del – doseganje ciljev dela v letu 2016

 

1. Gradivo in uporabniki

Ena od osnovnih nalog knjižnice je zbiranje, obdelava in posredovanje knjižničnega gradiva ter informacij. Od uspešnosti dela na omenjenih področjih je odvisno stanje zaloge, prirasta in izposoje gradiva.

 

1.1 Knjižnično gradivo

Knjižnica Miklova hiša je skupaj s krajevnima knjižnicama imela na dan 31. 12. 2016 – 84.704 enot knjižničnega gradiva. Število knjižničnega gradiva se v zadnjih petih letih na račun nabave in darov povečuje. S povečevanjem števila gradiva, smo povečali in uredili knjižnični prostor v osrednji Knjižnici v Ribnici. Knjižnica Sodražica in Loški Potok sta prenatrpani. 

Zbirka leto

2012

2013

2014

2015

2016

Knjižnično gradivo

74.778

77.417

79.868

82.181

84.704

1.2 Nakup gradiva

Pri nakupu knjižničnega gradiva so se upoštevala splošna načela nabavne politike, ki jo določajo Standardi za splošne knjižnice (sprejeti 21. 4. 2005) in pogoji projektnega razpisa Ministrstva za kulturo za pridobitev sredstev za nakup gradiva:

 •        ustreznost vsebin,
 •       ustrezna literarna kakovost,
 •       domoznansko gradivo,
 •        zastopanost vsebin v dosedanji zbirki,
 •       cena in popusti,
 •       zamenjava poškodovanega in izgubljenega gradiva,
 •      povečano povpraševanje bralcev po določenem gradivu.

Upoštevana so bila tudi razmerja nabave leposlovnega in strokovnega knjižničnega gradiva (45 % : 55 %) in razmerja nabave gradiva za otroke in mladino ter gradiva za odrasle tako, kot jih narekujejo standardi (30 % : 70 %).

Shema nabave knjižničnega gradiva:

Prirast v letu

2012

2013

2014

2015

2016

Knjižnično gradivo (enote)

2.809

2.415

2.446

2.315

2.521

Število naslovov

2.136

1.964

1.983

1.929

2.031

1.3.1 E-knjige

Poleg možnosti dostopa do e-knjig, ki jih omogoča EBSCO host (mednarodna elektronska baza podatkov) se je Knjižnica Miklova hiša z letom 2014 vključila v sistem Biblos – izposoje slovenskih e-knjig. Prvo leto je bila nabava licenc precej številna, v letu 2016 pa se je uravnovesila glede na izposojo. Kljub temu, da je uporaba e-knjig majhna, gre v korak s časom po večji izbiri in možnosti branja preko elektronskih naprav. Skupno število nabavljenih licenc je 311.

E-knjige

2014

2015

2016

   

Nabava licenc

338

37

311

   

Število izposoj

53

46

43

   
1.3.2 Baze podatkov

Knjižnica Miklova hiša ponuja svojim uporabnikom slovenske portale baze podatkov kot so D-Lib, Kamra, Cobiss in Tax-Fin-Lex.

 

1.3 Odpis knjižničnega gradiva

Knjižnica z odpisom vsako leto izloči zastarelo, izrabljeno ali uničeno knjižnično gradivo. V letu 2016 je bilo odpisano poškodovano gradivo in gradivo, ki se ne izposoja ali t.i. dvojniki (več izvodov istega naslova).

Leto

2012

2013

2014

2015

2016

Odpis gradiva

217

1998

586

417

541

 

 

1.4 Članstvo, obisk, izposoja gradiva, e-knjige

 

Članstvo in izposoja ne odstopata od povprečja zadnjih let. Največje nihanje je bilo v prirastu obiska od leta 2013, ko se je začelo organizirati večje število prireditev.

 
1.4.1 Članstvo

Leto

2012

2013

2014

2015

2016

Število članov KMH

2.215

2.199

2.276

2.220

2.232

 

1.4.2 Obisk

Skupno število obiskovalcev knjižnice je v zadnjih petih letih v porastu, čeprav so določena letna nihanja, predvsem zaradi različnih dejavnikov. Glavna dejavnika sta bila prenova dvorane (nismo mogli imeti prireditev) in daljša bolezen delavke, ki dela z otroki.

Leto

2012

2013

2014

2015

2016

Število obiskovalcev

57.420

62.722

62.167

65.617

65.064

1.4.3 Izposoja gradiva

Izposoja gradiva v zadnjih dveh letih pada. Ta trend je vseslovenski, saj vse splošne knjižnice ugotavljajo v zadnjih petih letih manjšo izposojo gradiva. Verjetno je glavni vzrok temu ponudba drugih elektronskih medijev, posebno televizije.

Leto

2012

2013

2014

2015

2016

Število izposoje

157.900

171.377

171.762

166.057

163.439

1.5 Delo z uporabniki

Potrebe uporabnikov po informacijah so vedno bolj kompleksne in zahtevne. Veliko uporabnikov se obrača na knjižnično osebje, da jim svetujejo pri izbiri literature. Zahteve in pričakovanja so zelo različna, potrebno se je prilagajati posameznikom in njihovim željam.

Na spletni strani Knjižnice Miklova hiša objavljamo dnevno posodobljene informacije o priporočilnih seznamih, novostih, najbolj branih knjigah, knjižnih nagradah, novih e-knjigah, pa tudi druge uporabne informacije o bralni znački, možnosti tematskega branja ter drugih priporočilih, kaj in kako brati. Predvsem mladini je potrebno svetovati o primernih knjigah, študijskem gradivu in literaturi, ki jo potrebujejo za potrebe šole. Knjižnica razpolaga z številnimi podatki, ki jih je moč dobiti v bazah podatkov. Uporabnike redno informira o dostopnosti  informacij, mednarodne literature in strokovnih člankov.


2. Prireditve in druge dejavnosti

Namen prireditev in drugih dejavnosti:

1.) Določene dejavnosti prirejamo kot pomembna inštitucija, ki lahko doprinese na področju razvijanja in vzdrževanja pismenosti in bralne kulture, tako na začetkih bralnega obdobja kot v nadaljevanju, ko bralno kulturo in bralne sposobnosti vzdržujemo in razvijamo. V ta namen se knjižnica ukvarja s predšolskimi otroki. Njim namenja bralne urice, pravljične urice in podobno. Z bibliopedagoškimi uricami se uvaja otroke in najstnike v svet bralne kulture. S prirejanjem literarnih večerov, predstavitvami knjig in avtorjev, srečanji s pisatelji, pesniki in z drugimi ustvarjalci s področja besedne umetnosti knjižnica ponuja odraslim svet proze in poezije, svet pisnega ustvarjanja in izražanja.  Bralni klub, ki se mesečno srečuje v Knjižnici na poseben način uresničuje dejavnost bralne kulture.

2.) Z organizacijo prireditev se vključujemo v kulturna prizadevanja v svojem okolju, da bi z raznovrstno in aktualno ponudbo dogodkov zadovoljili potrebe in pričakovanja čim širšega kroga ne samo stalnih uporabnikov knjižnice, ampak prebivalcev nasploh. Razne razstave, srečanja, glasbeni dogodki in predstavitve so priložnosti, da se kulturni ustvarjalci predstavijo in obiskovalci naužijejo pristnega kulturnega ustvarjanja ter se obenem srečajo med seboj.

3.) Z omogočanjem in spodbujanjem vseživljenjskega, permanentnega učenja, se vključujemo v regionalna in nacionalna prizadevanja za aktivno, ustvarjalno in kvalitetno preživljanje prostega časa. Te cilje uresničujemo s potopisnimi predstavitvami, z raznimi tematskimi predavanji, z izobraževanji, ustvarjalnimi delavnicami, s srečanji z ustvarjalci in kulturniki itd, ki jih prirejamo za otroke, odrasle in starejše.

 

2.1 Vrtec na obisku in pravljične urice

S predšolskimi otroki se ukvarjata dve knjižničarki, ki za vse tri enote – Ribnico, Sodražico in Loški Potok pripravita in izvedeta program z namenom, da se otroci seznanijo s knjigami in knjižnico, popeljejo jih v svet domišljije in ljudskega izročila, motivirajo za obiske knjižnic in branje ...

V osrednji Knjižnici v Ribnici je 14 skupin obiskalo knjižnico z namenom seznanjenje s dejavnosti knjižnice za otroke in otroškimi knjigami ter možnosti izposoje. Skupaj je knjižnico obiskalo 334 otrok.

V Knjižnici Sodražica (v sodelovanju z Vrtcem Sodražica) je že tretje leto potekal projekt zgodnjega opismenjevanja za predšolske otroke Prebujajoča se pismenost. Vanj je bilo vključenih vseh 127 vrtčevskih otrok, ki so knjižnico obiskali 4-krat. Obiskali so jo tudi v tednu otroka in v veselem decembru (2 x 127 otrok).

Pravljične urice v popoldanskem času so bile v Sodražici izvedene 8-krat, udeležilo se jih je 111 otrok.

V Knjižnici Loški Potok je bilo organizirano 8 pravljičnih uric za predšolske otroke (104 otroci), na katerih so poslušali pravljice in ob njih ustvarjali.

V okviru Vrtca na obisku so knjižnico obiskale vse skupine (6 skupin – 91 otrok) iz Loškega Potoka, skupino v Podpreski (vključno s 1. razredom osnovne šole) pa je obiskala knjižničarka v njihovih prostorih.

 

2.2 Lutkovno-gledališke predstave

V letu 2016 so bile organizirane štiri lutkovne predstave, ki so bile zaradi velikega povpraševanja v TVD Partizanu.

LUTKOVNO GLEDALIŠČE

NASLOV PREDSTAVE

MESEC

ŠT. OBISK

Gledališče Osojnik

Zeleni Škrat Ariel

1

180

Gledališče iz desnega žepka

Teta Pehtra

2

220

Gledališče iz desnega žepka

Škratovo ime

10

217

Fru-Fru

Štirje muzikantje

11

241

   

Skupaj 

858

2.3 Bibliopedagoške ure za osnovno šolo

Bibliopedagoške ure so dejavnost knjižnice, namenjene osnovnošolskim skupinam/razredom. Učenci so v soorganizaciji z osnovnimi šolami na področju Ribnica–Sodražica–Loški Potok povabljeni v knjižnico, kjer spoznavajo knjižnični red, postavitev gradiva, pogoje vpisa, izposoje … devetošolci se seznanijo z uporabo sistema COBISS – virtualno knjižnico Slovenije (v šolskih računalniških učilnicah), ki omogoča  uporabe knjižnice od doma.

V program bibliopedagoških ur so vključeni vsi učenci osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica in deloma učenci sodraške in potoške šole. Sedmi razredi osnovnih šol v občini Ribnica, Sodražica in Loški Potok so vključeni v projekt Rastem s knjigo. Gre za projekt, ki so ga zasnovali na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v sodelovanju z Združenjem slovenskih splošnih knjižnic. Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture, ki zajema: predstavitev knjižnice, predstavitev knjižnično-informacijskega sistema ter pomen branja in obiskovanja knjižnice za razvijanje ter vzdrževanje pismenosti in bralne kulture.

Na bibliopedagoških urah so bile otrokom v letu 2016 posredovane vsebine, ki so razvidne iz spodnje razpredelnice. Bibliopedagoških ur se je udeležilo skupno  779 otrok.

             

Organizacija bibliopedagoških ur v občini Ribnica:

RAZRED

NASLOV

URE

ŠT. OBISK

1

Spoznavajmo knjižnico

4

90

2

Kako se znajdem v knjižnici

3

66

3

Knjižne zbirke in novosti

3

65

4

Križ kraž med poučnimi knj.

3

71

5

Kako izdelam plakat?

3

72

6

Strip

4

83

8

Jezikovna delavnica – narečje

3

63

9

Cobiss

4

105

8

Narečje - kulturna dediščina (Kulturni dan)

2

15

9

Aktivno spoznavanje knjižnice

1

20

 

SKUPAJ

30

650

 

Organizacija bibliopedagoških ur v občini Sodražica:

RAZRED

NASLOV

URE

ŠT. OBISK

7

Rastem s knjigo

2

22

1

Povabljeni v knjižnico

2

37

2

Povabljeni v knjižnico

1

25

3

Povabljeni v knjižnico

1

26

 

SKUPAJ

5

110

 

Organizacija bibliopedagoških ur v občini Loški Potok:

RAZRED

NASLOV

URE

ŠT. OBISK

7

Rastem s knjigo

2

19

 

SKUPAJ

2

19

 

2.4  Srečanja z varovanci Varstveno  delovnega centra in Bivalne enote

Knjižnica Miklova hiša že več kot desetletje sodeluje z ribniškim Varstveno delovnim centrom. Knjižničarka na obiskih bere zgodbe, pravljice in uganke.

Srečujemo se enkrat mesečno v prostorih VDC-ja (družabni prostor), da se ure lahko udeležijo tudi gibalno ovirani. Varovanci se sami odločajo, kdo bo na uri sodeloval, ostali ostanejo v delavnici pri svojem delu. Za pusta nas obiščejo v knjižnici in prijetno presenetijo v domiselnih kostumih. V knjižnici so v vitrini razstavljeni tudi njihovi čudoviti ročni izdelki.

Z njimi se učimo prisluhniti, poslušati, slišati, učimo se razumeti in si vzeti čas, učimo se čutiti in ne pomilovati. Učimo se, kako pomemben je dotik.

Srečevanja z drugačnimi nas na poseben način bogatijo, delajo nas boljše, če si to le dopustimo.

 V letu 2016 je bilo 8 srečanj, na katerih je skupno sodelovalo 119 varovancev Varstveno delovnega centra.

Tretje leto teče, odkar smo storitve knjižnice ponudili tudi varovancem Bivalne enote v Ribnici. Srečujemo se enkrat mesečno v prostorih Bivalne enote. Tudi tukaj varovanci prostovoljno izbirajo ali se bodo srečanja udeležili ali ne. Srečanja imajo podobno strukturo kot v VDC-ju, le da v enoti tudi ustvarjamo – največkrat varovanci kaj narišejo.

V letu 2016 smo izvedli 5 srečanj, ki se jih je udeležilo 43 varovancev Bivalne enote.

 

2.5 Srečanja v Domu starejših občanov

V letu 2016 je bilo v Domu starejših občanov Ribnica pet srečanj. Udeležencem  knjižničarka bere različno leposlovje, pravljice, kratke zgodbe, poezijo, razvije se tudi pogovor. Skupno se je srečanj udeležilo 61 starejših občanov.

 

2.6 Prireditve za odrasle

Knjižnica Miklova hiša prireja različne večerne prireditve ali prireditve za odrasle. Prireditve popestrijo učenci Glasbene šole Ribnica z glasbenimi uvodi. V letu 2016 je knjižnica organizirala 28 prireditev (literarni večeri, predstavitve knjig, aktualna predavanja, potopisna predavanja, predstavitve diplomske naloge, glasbene prireditve, gledališko predstavo in priložnostne aktivnosti) na katerih se je zvrstilo okoli 1270 ljudi.

Literarni večeri so dogodki, na katerih predstavimo aktualno ali novo knjigo ter njenega avtorja. Včasih se predstavijo tudi založniki ali literarna društva. So pomemben spodbujevalec k branju, saj je branje in izkušnje ob branju na teh večerih posebej poudarjeno.

AVTOR-JI

ZVRST

NASLOV

OBISK

Ivan Šega

predstavitev knjige

Pogovor ob izidu knjige Šifra

80

Nina Novak Oiseau

literani večer

V šepetu trepet

25

Barbara Piberčnik

predstavitev knjige

Sanje ranjene duše

15

Sonja Pucer

predstavitev knjige

Benjamin

50

Mirjana Šernek

literarno glasbeni večer

Zate

35

Ive A. Stanič

predstavitev knjige

Čas je za spomine

35

Antica Knaus Marijanac

literarni večer

Razsuti cvetovi

45

   

SKUPAJ

285

 
             

 

 

Potopisna predavanja so predstavitve, na katerih popotniki predstavijo svoje potovanje, deželo, njene prebivalce, njihove navade in običaje. Potopisna predavanja praviloma spremljajo slikovne predstavitve – diapozitivi ali predvajanje foto posnetkov v digitalni obliki ter predvajanje glasbe, tipične za predstavljeno deželo. Nekateri razstavijo in predstavijo tradicionalna oblačila, predmete in podobno. Navedena dejstva in kultura ter običaji so spodbuda, da sežemo po knjigi in spoznamo o deželi še več.

AVTOR-JI

ZVRST

NASLOV

OBISK

 

Jasna Tuta

potopisno predavanje

Z jadrnico po Francoski Polineziji

45

 

Majda Ilc Hussein

potopisno predavanje

Palestina malo drugače

80

 

Petra Draškovič Pelc

potopisno predavanje

Potovanje v Altaj - Ruski tibet

30

 

Aleš Juvanc

potopisno predavanje

S kolesom na jug črne celine

45

 
   

SKUPAJ

200

             

 

Predavanja, pogovori in predstavitve diplom so priložnost, da se neka tema ali aktualnost ozavesti, predstavi ali opozori, ter na ta način ljudi izobrazi o pomembni vsebini. Teme so aktualne, včasih podkrepljene s filmsko predstavitvijo ali predstavitvijo posameznih pomenov ali dejavnikov na platnu.  Vsebine predavanj so zelo različne, večinoma vzgojne in povezane z določeno zvrstjo oziroma s strokovno literaturo.
 

 

AVTOR-JI

ZVRST

NASLOV

OBISK

 
 

Martina Ilc, Francka Likozar, Darja Šilc, Tatjana Devjak

diplomska naloga

Razvoj predšolske vzgoje v Ribnici

80

 
 

Alenka Rebula

predavanje

Dotik življenja

60

 
 

Petra Vertelj Nared

predavanje z delavnico

Vloga zelenih površin v Ribnici

25

 
 

Noč knjige z glasbo Gite

glasbeno literarni večer

Srednjeveška evropska in slovenska ljudska glasba

45

 
 

Krečič, Collori

glasbena prireditev

Živahnost strun

25

 
 

Capella Carniola

glasbena prireditev

Večer srednjeveške glasbe

40

 
 

Damjana Benec

predavanje

Zelišča v jesenskem času

50

 
 

Nina Malec, Vili in Boštjan

predavanje

Mladi in droge danes

10

 
 

Metka Pavšič in Pavle Ravnohrib

pogovorni večer

Pogovorni večer

40

 
 

Saša Županek

predavanje

Zadrega nikoli ne počiva

45

 
 

 

SKUPAJ

420

                 

 

Glasbeni večeri so se oblikovali tekom zadnjih let in sicer kot samostojni projekti kot so bile Jesenske serenade in sedaj kot Koncertni abonma Ribnica. Poleg teh dveh projektov v Knjižnici skrbimo za povezavo med glasbenim ustvarjanjem in literaturo oziroma med pesnitvami starih besedil.

 

AVTOR-JI

ZVRST

NASLOV

OBISK

 
 

Noč knjige z glasbo Gite

glasbeno literarni večer

Srednjeveška evropska in slovenska ljudska glasba

45

 
 

Krečič, Collori

glasbena prireditev

Živahnost strun

25

 
 

Capella Carniola

glasbena prireditev

Večer srednjeveške glasbe

40

 
 

 

SKUPAJ

110

                 

Posebne prireditve tvorijo enkratne priložnostih, ki so navadno v sklopu posameznih projektov. Gledališke predstave so tudi del programa Knjižnice. Večino prestav v letu 2016, ki so bila v Miklovi dvorani je bilo v organizaciji drugih (vstopnice).

 

AVTOR-JI

ZVRST

NASLOV

OBISK

 
 

Gledališka skupina Ananas

gledališka predstava

Problem

70

 
 

Teden ljubiteljske kulture

javna prireditev

Predstavitev Knjižnice pod krošnjami

25

 
 

KMH - Lucija Čirovič

zaključna prireditev

Poletalci - poletni bralci

100

 
 

Knjižnica Miklova hiša

pogovorni večer

Otvoritev stalne postavitve Miklovih  - imenovanje Miklove dvorane

60

 
 

 

SKUPAJ

255

                 

 

2.7 Razstave

Razstave so s preureditvijo knjižničnega prostora dobile prostor ob domoznanski zbirki in zbirki medijskega gradiva (DVD-ji, CD-ji itd). Priložnostne razstave se uredijo tudi v otroški sobi za gradivo, namenjeno otrokom. Sicer je večina priložnostnih razstav v knjižnici za odrasle, in sicer glede na čas, obdobje, pomembnega avtorja ali zvrst, ki jo želimo poudariti. V letu 2016 se je opravilo več priložnostih razstav.

Na otroškem oddelku je kotiček za starše in otroke. Glede na aktualnost časa in priložnosti, se razstava menja.

 

2.8 Projekt Koncertni abonma Ribnica

V duhu promocije glasbe, se je Knjižnica Miklova hiša odločila, da po nekajletnih projektih Jesenskih serenad nadaljuje sklope glasbenih prireditev. Zaradi ekonomskega vidika je bilo potrebno dobiti sponzorje. Podjetje Inotherm je bil pripravljen podpreti promocijo klasične glasbe. Tako je v letu 2016 nastal Koncertni abonma Ribnica. Zvrstili so se štirje koncerti in sicer dva koncerta Komornega godalnega orkestra slovenske filharmonije (v maju in septembru) in dva koncerta Pihalnega kvinteta Slowind.

Koncertnega abonmaja Ribnica se je skupno udeležilo približno 250 poslušalcev.

 

2.9 Poletno počitniški projekt: POLETAVCI

Projekt Poletavci – poletni bralci je regionalni in delno nacionalni projekt. Nosilka projekta je Mestna knjižnica Ljubljana, v projektu sodelujejo tudi druge knjižnice, med njimi Knjižnica Miklova hiša Ribnica.

Predstavitev projekta POLETAVCI, poletni bralci je potekala sredi junija po osnovnih šolah v Ribnici ter podružnicah v Sušju in Dolenji vasi, v Sodražici, tudi na Sv. Gregorju, in Loškem Potoku in Podpreski. Informacija je dosegla vse učence od 2. do 6. razreda osnovne šole, to je več kot 680 otrok.

Kasneje so otroci prišli v knjižnico po bralne sezname. Teh smo razdelili več kot 300. Prvi seznami so se začeli vračati že konec julija, zadnji pa prav 10. septembra, saj je projekt potekal od 10. junija do 10. septembra 2016.

Kot je razvidno iz tabele, je sezname vrnilo 87 otrok, in sicer 53 deklic in 34 dečkov.

Prireditev, ki je bila 22. septembra, so popestrili ribniški plezalni klub (slikeline), ribniško kulturno-umetniško društvo Viteški red Viridi Hedera (peka palačink) in lutkarica, igralka in stand-up komičarka – Ribničanka Lucija Ćirović. Vreme smo imeli čudovito, vzdušje na prireditvi pa tudi.

 

Podatki o Poletavcih

Starost

Deklice

Dečki

Skupaj

(6) let

     

7 let

3

5

8

8 let

13

7

20

9 let

14

8

22

10 let

10

7

17

11 let

7

5

12

12 let

5

2

7

(13) let

1

 

1

Skupaj

53

34

87

 

Objave o projektu v medijih

 •    V lokalnem časopisu Rešeto smo vsak mesec (maj, junij, julij, avgust in september) spomnili na naš projekt .Tudi v lokalnih časopisih občin, ki jih pokrivamo (Sodražica – Suhorobar in Loški Potok – Odmevi) smo na začetku junija objavili povabilo oz. članek na temo Poletavcev.
 •     Na Radiu Univox in Radiu 1 smo permanentno objavljali povabilo k Poletavcem.
 •      Na Radiu Univox  v oddaji Brlogec sem18. junija v živo (po telefonu)pripovedovala o projektu Poletavci in drugih dejavnostih za otroke in mladino, ki jih izvajamo v Knjižnici Miklova hiša.
 •    Na vse oglasne kozolčke po mestu in vaseh smo obesili plakate.
 •    Zaključno prireditev je posnela lokalna TV in pripravila prispevek o Poletavcih. https://www.youtube.com/watch?v=NyQAcb0rJwM
 •    Na naši spletni strani in facebooku smo vabili k projektu in ga predstavljali http://www.miklovahisa.si/arhiv/eventlist https://www.facebook.com/knjiznica.miklovahisa


2.10 Knjižnica pod krošnjami

Knjižnica Miklova hiša v sodelovanju z Inštitutom za neprofitno komunikacijo Divja misel je od začetka junija do konca avgusta 2016 že tretje leto izvedla Knjižnico pod krošnjami in sicer na grajskem dvorišču. Knjižnica je bila odprta vsak četrtek in petek od 15.00 do 20.00 ure in ob sobotah od 10.00 do 20.00.

Knjižnica pod krošnjami je zamišljena kot priročna zbirka branja. Med nabranimi knjigami, časopisi in revijami so zastopane vse zvrsti in mnogi formati, predvsem pa takšni, ki najbolj »zapašejo« v mirnem okolju izbranih mestnih površin. Glavno vlogo imajo knjižne novosti, ki ponujajo vpogled v najnovejšo knjižno produkcijo. Knjižnica sodeluje s celo vrsto založb, zato je v njenih vrstah zbranih veliko svežih naslovov. Hišna specialiteta so tudi  mnogi domači ter tuji časopisi in revije.

Za knjižnico pod krošnjami so skrbeli večinoma prostovoljci in ljudje, ki so opravljali družbeno koristno delo. Dejavnosti oziroma k ustvarjanju programa knjižnice pa so bili povabljena društva in zavodi iz občine Ribnica.

Viteško društvo Viridi Hedera

Ustvarjalna delavnica in didaktične igre

Zavod Visk, Ana Pucelj

Baletna predstava

LICE, Andreja Gorjanc

Glinasti literarni junaki

Tina Zajc

Izdelava peresnic

Petra Žagar

Etnološko turistično društvo

Tina Jurkovič

Mažoretke

Plezalci Klavdij Oberstar

plezanje

Knjižnico pod krošnjami je obiskalo 320 odraslih oseb in 430 otrok.

O dogodkih in aktualnostih se je sproti obveščalo na spletni strani Knjižnice Miklova hiša in na spletni strani Knjižnice pod krošnjami.

 

2.11 Gledališki abonma

Ena od dodatnih dejavnosti Knjižnice Miklova hiša je vsakoletna organizacija ogleda gledaliških predstav v najpomembnejših gledaliških hišah v Sloveniji. Organizacija gledališkega abonmaja obsega izbor aktualnih in zanimivih prireditev, vpis abonentov in organizacijo prevoza s Kočevja do Ljubljane. V gledališki abonma je bilo v sezoni 2015/2016 vpisanih 86 abonentov, v sezoni 2016/2017 pa 91 abonentov. Ena sezona je skladna s šolskim letom, zato so predstave navadno od novembra do aprila. Vsako leto se organizira vsaj 6 predstav. Izjemoma zaradi ugodnih kart smo v zadnjih dveh letih organizirali po 7 predstav. V letu 2016 smo si ogledali naslednje predstave:

 

SEZONA

GLEDALIŠČE

PREDSTAVA

2015/2016

MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

Rokova modrina

2015/2016

SNG Opera in balet

Trnuljčica (balet)

2015/2016

Drama

Ana Karenina

2015/2016

MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA mali oder

Kos plastike

2016/2017

Mestno gledališče Ljubljana

3 ZIME

2016/2017

Drama

Faust

2016/2017

SNG Opera in balet

LA BOHEME

2016/2017

Cankarjev dom

NOVI VIETNAMSKI CIRKUS

 

2.12 Založniška dejavnost

V letu 2016 je Knjižnica Miklova hiša izdala knjigo Janeza Mateta Moje srečanje s sindromom Guillain – Barre v nakladi 400 izvodov.

 

 

3. Podoba knjižnice

Pod podobo knjižnice bomo definirali področje zunanje in notranje urejenosti stavbe, po drugi strani pa tudi promocijo oziroma oglaševanje knjižnice in knjižnične dejavnosti. Ali je podoba knjižnice skladna s svojim poslanstvom? Ali prostor in oprema omogočata opravljanje dejavnosti knjižnice? Ali knjižnica dovolj promovira svojo dejavnost? Na kakšen način knjižnica lahko izboljša svojo podobo?

3.1 Prostor in oprema

S konstituiranjem Knjižnice Miklova hiša kot samostojne enote so knjižnici v letu 2011 pripadli celotni prostori Miklove hiše (klet, pritličje, prvo in drugo nadstropje). Ker pa je Galerija Miklova hiša v prostorih pritličja že vrsto let, le-ta ostaja v najemnem razmerju do knjižnice v prostorih pritličja. V prvem nadstropju ima knjižnica vse knjižnično gradivo in opravlja izposojo. V prostorih drugega nadstropja je dvorana, v kateri knjižnica prireja prireditve ter pisarni za upravo, nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva.

V letu 2016 je prenovljena dvorana v drugem nadstropju dobila svojo podobo s stalno postavitvijo Miklove zbirke v niše med okni. Tudi zadnja stena dvorane služi namenu predstavitve Miklovih. Dvorano smo poimenovali Miklova dvorana.

Domoznanski oddelek je dobil novo opremo (knjižne police, omara in miza), kjer so sedaj razstavljene domoznanske zbirke in vrednejše gradivo.

Prostor Krajevne knjižnice Sodražica je v sklopu občinske hiše, in sicer zajema prostor s knjižničnim gradivom, ki je zelo majhen oziroma neprimeren za knjižnično dejavnost. Računalniška oprema knjižničarke je zastarela.

Prostor Krajevne knjižnice Loški Potok je prav tako v okviru občinske stavbe, in sicer zajema sobo, v kateri je knjižnično gradivo.

3.2 Knjižnica na spletni strani in v medijih

S konstituiranjem knjižnice kot samostojne enote leta 2011 se je naredila celostna podoba knjižnice, ki se je dejansko realizirala šele v letu 2012. Spletna stran se je na novo uredila in knjižnici sta ostali dve domeni www.miklovahisa.si inwww.knjiznica-ribnica.si. V letu  2016 je spletno stran Knjižnice obiskalo okoli 200.000 obiskovalcev oziroma v povprečju obišče našo spletno stran preko 500 uporabnikov dnevno. Spletne strani se dnevno posodabljajo in na njih se objavljajo aktualne novice. V galeriji spletne strani so sproti objavljene fotografije iz dogodkov za odrasle in mladino ter ostalih aktivnosti, ki se odvijajo v knjižnici. Knjižnica ima tudi svojo Facebook stran, na kateri sproti objavlja in informira javnost o dogajanju in dogodkih v knjižnici.

Knjižnica je aktivna na vseslovenskem portalu Dobreknjige.si. V letu 2016 je vnesla 31 anotacij, ogledov pa je bilo 30.721.

Na portalu Kamra.si je bila objavljena novica o odprtju razstave Miklove dediščen:

http://www.kamra.si/sl/novice/item/stalna-razstava-miklove-dediscine-2.html
Poleg nje sta bili objavljeni še dve digitalni zbirki:
http://www.kamra.si/sl/digitalne-zbirke/item/ribniska-glasbena-drustva-od-konca-19-stoletja-do-sredine-prve-polovice-20-stoletja.html (objavljeno v celoti tudi v Rešetu)

http://www.kamra.si/sl/digitalne-zbirke/item/parna-opekarna-v-ribnici-1900-1969.html

Knjižnica se promovira v lokalnih časopisih in radiu, kjer redno objavlja članke o dogajanju in novostih na knjižnih novicah v vseh svojih oddelkih. Preko lokalnih medijev seznanja prebivalce občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok o aktualnem dogajanju v knjižnici in drugih informacijah. V letu 2016 je bilo za Rešeto napisanih 12 člankov, za Suhorobarja 6 člankov, za Odmeve 5 člankov ter za radio Univox 21 člankov.

4. Kader v knjižnici

V Knjižnici Miklova hiša je redno zaposlenih 10 delavcev, od tega 7 delavcev za polni delovni čas, ena delavka ima 6 urni delavnik (30 ur tedensko) in 2 delavca za polovični delovni čas. Struktura zaposlenih je naslednja: šest strokovnih delavk, od tega dve z visoko univerzitetno izobrazbo, ena z višjo in tri s srednjo; v upravi je zaposlen direktor za polni delovni čas in snažilka za 6 ur dnevno (2 uri dela na Centru za socialno delo v Ribnici) ter za polovični delovni čas računovodja in knjižnična manipulantka, ki opravlja tudi tajniške zadeve.

Ustanovitelja Občina Ribnica in Občina Sodražica zagotavljata sredstva za plače v skladu z vsemi spremembami in uskladitvami na področju plač. Občina Sodražica sofinancira del plač le za knjižnično dejavnost, za ostale dejavnosti pa ne. Manjši del sredstev plače za eno knjižničarko sofinancira v skladu s pogodbo o sodelovanju tudi občina Loški Potok.

4.1 Izobraževanje knjižničarjev

Zaposleni se izobražujejo permanentno na področju pridobivanja specialnih znanj. Izobraževanja potekajo v glavnem v Mariboru na IZUM-u, v NUK-u v Ljubljani, v osrednji območni knjižnici MKL v Ljubljani in v osrednji območni knjižnici v Novem mestu.

Knjižničarke se udeležijo različnih izobraževanj, ki jim pomagajo pri njihovem delu:  izobraževanja za informacijsko opismenjevanje, za delo v sistemu COBISS, za delo z otroci in mladino, za delo z odraslimi uporabniki ter vseh ostalih izobraževanj, v zvezi s strokovnim delom knjižničarjev in poznavanjem leposlovja.

4.2 Sodelovanje z institucijami

Knjižnica je v lanskem letu sodelovala z institucijami, ki so sorodna po stroki in sicer z Ministrstvom za kulturo, z Združenjem splošnih knjižnic, z osrednjo območno knjižnico v Novem mestu, z drugimi knjižnicami na območju Dolenjske, z NUK-om in z Mestno knjižnico Ljubljana.

Poleg sodelovanja s področja knjižničarstva, sodeluje z institucijami iz območja (Ribnice, Sodražice in Loškega Potoka)  svojega delovanja in sicer  s kulturnimi in vzgojno-izobraževalnimi institucijami, in sicer VDC-jem in Domom za ostarele, s Študentskim klubom Ribnica, z osnovnimi šolami občin, Glasbeno šolo Ribnica ter in seveda z občinskimi upravami v Ribnici, Sodražici in Loškem Potoku.

5. Zaključek

Knjižnica Miklova hiša je v letu 2016 poslovala finančno pozitivno in oblikovala vsebinsko bogat nabor dejavnosti. S pretehtanim nakupom gradiva smo si prizadevali nabaviti kar največ naslovov za čim širši krog uporabnikov, omogočiti ljudem seznanitev s slovenskim leposlovjem in prevodi iz tujih jezikov, zadovoljiti potrebe vseh ciljnih skupin, dvigniti kakovost knjižnične zbirke z nadomeščanjem izrabljenega gradiva, zagotoviti gradivo za potrebe vseživljenjskega učenja, zagotoviti ustrezno število izvodov glede na potrebe in pričakovanja, pri otrocih zbuditi veselje in potrebo po branju, pridobiti nove člane. Vse to nam je uspelo.

Poskrbeli smo za stik s posebnimi skupinami, kot so ostareli in ljudje v Vzgojno varstvenem domu, jim predstavili knjige in literaturo ter se z njimi družili. Poskrbeli smo za permanentno izobraževanje občanov s predavanji, literarnimi večeri, kulturnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi.

V letu 2016 smo uspešno izpeljali knjižnični program in projekte, popestrili večerne prireditve z glasbeno literarnimi večeri. Uspelo nam je izpeljati dodatni program in sicer gledališki abonma in izvesti prireditve lutkovnega gledališča za otroke.

S sredstvi, ki smo jih imeli na razpolago, smo ravnali s skrbnostjo dobrega gospodarja.

S knjižničnimi delavci se srečujemo tedensko in skupaj načrtujemo aktivnosti. Skupaj se prizadevamo, da knjižnica postaja prostor prijetnega bivanja in izobraževanja, prostor kulture in središče prijetnih srečanj.

Za konec še misel Filippa Panantija, ki pravi "Roman ne koristi tistemu, ki iz njega bere preteklost, temveč tistemu, ki v njem vidi prihodnost." Zato se bomo prizadevali, da nam bodo prebrani »romani« dali nove ideje in zagon ustvarjati pravičnejšo, ustvarjalnejšo in lepšo družbo. 

 

Iskanje po strani

Obvestila

RSS novice

Delovni čas in kontakt

Knjižnica Miklova hiša
telefon
01 83 50 382
041 390 057
Knjižnica Loški Potok
telefon
01 83 50 128
Knjižnica Sodražica
telefon
01 83 71 026

odpiralnicas

Koledar dogodkov

<< Oktober 2018 >> 
 Po  To  Sr  Če  Pe  So  Ne 
  1  2  3  5  6  7
  8  910121314
1517181921
2224262728
293031    

Kakšnih dogodkov in prireditev bi si želeli ve? v knjižnici?
 
Kateremu pravlji?nemu junaku se podaljša nos, kadar se zlaže?