Knjižnica Miklova hiša Ribnica

Škrabčev trg 21, Ribnica
T: +386 (0)1 83 50 382
M: +386 (0)41 390 057
E: illsikrib@rib.sik.si

Načrt nakupa gradiva

1 Poslanstvo, strategija in cilji, ki bodo doseženi z načrtovanim nakupom gradiva 

               

Poslanstvo knjižnice je postati središče kulturnega, izobraževalnega, informacijskega in socialnega življenja. Glede na sodobne potrebe po komunikaciji lahko dodamo še vlogo knjižnice kot komunikacijskega središča, pa naj gre za tehnološko, informacijsko vozlišče ali pa samo za prijeten in odprt prostor, kjer se ljudje radi srečujejo.

Cilj letnega nakupa je izgradnja, bogatitev in posodabljanje oziroma obnavljanje knjižnične zbirke, ki bo v največji meri odgovarjala na ugotovljene potrebe in interese ciljnih skupin naših uporabnikov. Ker je knjižnica odprta kulturnemu in socialnemu življenju ter informacijski pismenosti ter izobraževanju prebivalcev občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok, bo knjižnica skrbela za uravnotežen nakup knjižničnega gradiva.

 

2 Vsebinski kriteriji letnega nakupa za izgradnjo knjižnične zbirke 

Knjižnična zbirka je hkrati sredstvo in prepoznavni znak namena knjižničnega poslovanja, je podoba značilnosti knjižničnega okolja: »Zbirka knjižničnega gradiva odraža kulturo lokalne skupnosti in družbe« (Manifest, 1995), nivoja bralne pismenosti, ambicije knjižnice, da aktivno posega v spreminjanje okolja in podpira razvoj, da podpira enako zadovoljevanje potreb okolja (informacijskih, izobraževalnih, raziskovalnih in kulturnih) z enakovredno zastopanostjo tematskih oz. predmetnih področij. Po zakonu o knjižničarstvu (3. člen) so knjižnično gradivo »objavljeni tiskani, zvočni, slikovni, elektronski ali kako drugače tehnično izdelani zapisi, ki jih zbirajo in javnosti posredujejo knjižnice ter so namenjeni za potrebe kulture, izobraževanja, raziskovanja in informiranja«, a tudi »rokopisi in drugo neobjavljeno gradivo (tipkopisi, elektronski zapisi in podobno)«. Oblikovanje knjižnične zbirke je zahteven in dolgoročen proces, ki ga izvajamo v skladu z zakonskimi in strokovnimi priporočili.

3 Analiza in upoštevanje značilnih in posebnih potreb okolja, dopolnjevanje zbirke z gradivom za uporabnike s posebnimi potrebami in zagotavljanja enakosti zadovoljevanja ugotovljenih potreb okolja  (informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe) 

Bogastvo naroda je v razvijanju znanja in sposobnosti, zato bo knjižnica vsem prebivalcem zagotavljala enake možnosti za dostop do publikacij in informacij na vseh medijih ter zadovoljevala njihove kulturne, informacijske, izobraževalne, raziskovalne, komunikacijske in socialne potrebe. S tem bo omogočala njihov osebnostni razvoj ne glede na njihove finančne, intelektualne ali druge zmožnosti oziroma potrebe.

Za zadovoljevanje informacijskih potreb občanov bomo nabavljali periodiko v slovenskem in v tujih jezikih, gradivo z informacijami javnega značaja, strokovno gradivo z informacijami, ki pomagajo k boljši organizaciji vsakdanjega življenja, podatkovne zbirke in elektronske vire.

Za zadovoljevanje izobraževalnih potreb bomo zagotavljali gradivo različnih strok in znanstvenih disciplin na različnih stopnjah zahtevnosti, za različne starosti in za različne namene (permanentno izobraževanje, prostočasne aktivnosti, osebnostna rast), ki bo na različnih nosilcih in medijih.

Pri zadovoljevanju raziskovalnih potreb bomo posebno pozornost posvečali spoznavanju, proučevanju in raziskovanju preteklosti in sedanjosti lokalnega okolja, kar bomo podpirali z zbiranjem vseh vrst domoznanskega gradiva, sodelovali z osnovno šolo pri zagotavljanju potrebnih virov za prve procese raziskovanja, podpirali raziskovalno delo v okviru seminarskih in diplomskih nalog srednješolskega izobraževanja in visokošolskega študija.

Kulturne potrebe bomo zadovoljevali z izgradnjo kvalitetnih zbirk leposlovnega gradiva za različne starosti, okuse in zahtevnostne stopnje ter z nabavo kvalitetnih glasbenih posnetkov in filmov.

4 Razvijanje branja, bralne kulture, bralne in informacijske pismenosti

Načrt nakupa 2020 vključuje pridobivanje knjižničnega gradiva, ki podpira širok spekter dejavnosti knjižnice na področju branja, izboljševanja bralne kulture in bralne in informacijske pismenosti,  ki so načrtovane v letnem vsebinskem planu: bibliopedagoške urice, vrtec na obisku, pravljične urice, kvizi in literarni natečaji, raziskovanje domačih narečij, bralni klub, literarne predstavitve, informacijske delavnice in podobno.

4 Razvijanje branja, bralne kulture, bralne in informacijske pismenosti 

Načrt nakupa 2020 vključuje pridobivanje knjižničnega gradiva, ki podpira širok spekter dejavnosti knjižnice na področju branja, izboljševanja bralne kulture in bralne in informacijske pismenosti,  ki so načrtovane v letnem vsebinskem planu: bibliopedagoške urice, vrtec na obisku, pravljične urice, kvizi in literarni natečaji, raziskovanje domačih narečij, bralni klub, literarne predstavitve, informacijske delavnice in podobno.

5 Stanje in načrtovan obseg nakupa novih enot knjižničnega gradiva [1] 

 

Preglednica 1: Podatki o stanju knjižnične mreže

 

Organizacijska enota

Število prebivalcev

Število enot knjižničnega gradiva

Delež MK od celotnega nakupa

Odprtost /

ur na teden[1]

zaloga

načrtovan nakup

KNJIŽNICA RIBNICA

9.483

56.833

1.045

 

30%

53

KNJIŽNICA SODRAŽICA

2.177

13.919

182

3%

16

KNJIŽNICA LOŠKI POTOK

1.798

6.011

191

3,5%

5

 

 

 

 

 

 [1] Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS št. 29/03) v svojem 13. členu opredeljuje minimalni obseg obratovalnega časa knjižnice, ki  je za posamezno vrsto knjižnic:

- osrednja in osrednja območna: 8 ur dnevno, 5 dni v tednu, ob sobotah 5 ur,

- krajevna knjižnica: 4 ure tedensko (do 2000 prebivalcev), 15 ur tedensko (do 6000 prebivalcev), 4 ure dnevno, 5 dni v tednu (nad 6000 prebivalcev).


[1] Pri navedbah enot in obsega naslovov knjižničnega gradiva elektronskih knjig ne upoštevajte.

[2] Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS št. 29/03) v svojem 13. členu opredeljuje minimalni obseg obratovalnega časa knjižnice, ki  je za posamezno vrsto knjižnic:

- osrednja in osrednja območna: 8 ur dnevno, 5 dni v tednu, ob sobotah 5 ur,

- krajevna knjižnica: 4 ure tedensko (do 2000 prebivalcev), 15 ur tedensko (do 6000 prebivalcev), 4 ure dnevno, 5 dni v tednu (nad 6000 prebivalcev).

 

Načrtovan obseg nakupa naslovov po zvrsteh[3];

zastopanost knjižničnega gradiva različnih vrst, oblik in dostopnosti

 


[3] Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (2018): Priporočeno razmerje med leposlovnim in strokovnim gradivom je do 50 % naslovov leposlovnega gradiva v krajevnih knjižnicah.

Z velikostjo knjižnice se praviloma veča delež strokovnega gradiva. Delež knjižničnega gradiva za predšolske otroke, šolske otroke in mladostnike je praviloma 30 %. 

Knjižnica pri tem smiselno upošteva delež teh skupin med prebivalci ter prioritete med knjižničnimi vlogami.

 

Preglednica 2: Podatki o načrtovanem razmerju nakupa gradiva glede na zvrst

Priporočeno

Stroka 60%

Leposlovje 40%

Skupaj 100%

Načrtovano

60%

40%

100%

Preglednica 3: Podatki o načrtovanem razmerju nakupa gradiva glede na namen

Priporočeno

Mladina 25-30%

Odrasli 70-75%

Skupaj 100%

Načrtovano

30%

70%

100%

 

 

7 Načrtovan obseg nakupa in zastopanosti e-knjig v zbirki 

Povpraševanje po e-knjigah se je v zadnjem letu povečalo. Od začetka leta 2014 pa do konca leta 2018 je bilo 386 e-knjig izposojenih. V letu 2020 se načrtuje nakup 73 naslovov.

8 Utemeljenost odstopanj od strokovnih priporočil pri načrtovanju 

Knjižnica Miklova hiša v nabavni politiki odstopa od priporočil pri načrtovanju nabave enot knjižničnega gradiva zaradi zmanjšanih sredstev Ministrstva oziroma občine, ko gre za vprašanje števila nabavljenih enot. Pri uravnavanju razmerja knjižnične zbirke glede na leposlovje in strokovno gradivo in procent števila nabavljenega gradiva za otroke in mladino ter odrasle pa ostajamo v priporočilih Standardov. Tudi pri obratovalnem času Knjižnica Miklova hiša zadostuje kriterijem 13. člena Uredbe (Uradni list RS št. 29/03).

9 Zastopanost 15-ih odstotkov naslovov publikacij v javnem interesu v vsaki organizacijski enoti in vsaj 50-ih slovenskih založb, kakovost in aktualnost naslovov

V letu 2020 bo Knjižnica Miklova hiša upoštevala zastopanost 15-ih odstotkov naslovov publikacij v javnem interesu v vseh treh knjižnicah in vsaj 50-ih slovenskih založb in kakovostnih ter aktualnih naslovov

10 Povezovanje z deležniki v okolju (medknjižnična izposoja, osrednja območna knjižnica, druge vrste knjižnic) za izboljšanje vseh elementov knjižničnega sistema, promocija knjižničnih zbirk

Knjižnica Miklova hiša se bo v letu 2020 povezovala z drugimi knjižnicami, še posebno Knjižnico Mirana Jarca iz Novega mesta in drugim knjižnicami Dolenjske in sicer z medknjižnično izposojo in drugimi dejavnostmi z namenom izboljšanje knjižničnega sistema in promocije knjižničnih zbirk.

 

Datum: 8. 11. 2019                                              

                                                                            Nastja Hafnar, v. d. direktorice


 

 

 

 

 

 Priloga:

-Neposredni poziv za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah iz državnega proračuna v letu 2020 (NP-NKG-2020.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskanje po strani

Obvestila

RSS novice

Delovni čas in kontakt

Knjižnica Miklova hiša
telefon
01 83 50 382
041 390 057
Knjižnica Loški Potok
telefon
01 83 50 128
Knjižnica Sodražica
telefon
01 83 71 026

odpiralnicas

Koledar dogodkov

<< November 2020 >> 
 Po  To  Sr  Če  Pe  So  Ne 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  91011121314
161718192122
23242526272829
      

Kakšnih dogodkov in prireditev bi si želeli ve? v knjižnici?
 
Kateremu pravlji?nemu junaku se podaljša nos, kadar se zlaže?